Get Adobe Flash player

วิสัยทัศน์  พันธกิจ

  

วิสัยทัศน์

"แหล่งกำเนิดโคตาก  สู่อาเซียน"

(Origin Of Takbeef To Asin)

  

พันธกิจ

๑. สร้างเครือข่าย ,ถ่ายทอดองค์ความรู้ ,เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านปศุสัตว์

๒. ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคสัตว์

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าปศุสัตว์

๔. กำกับ ดูแลและอำนวยความสะดวกให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

 

 

อำนาจหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน

พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

๓. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ ส่งเสริม และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการด้านการปศุสัตว์

๔. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานอำเภอ

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  

ในกรณีที่มีการจัดตั้งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอขึ้นในจังหวัดใด ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอมีหน้าที่ในเขตรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 

๑. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถาน

พยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

๓. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์

๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

  

 

  

  

  

  

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.