Get Adobe Flash player

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการบำรุงสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฏหมายว่าด้วย สถานพยาบาลสัตว์ กฏหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัด

2. ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ประยุกต์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางวิชาการปศุสัตว์ภายในจังหวัด

4. กำกับ ดูแล ให้คำปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  

>> ฝ่ายบริหารทั่วไป

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป

2. ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการเงิน งบประมาณ การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และงานติดต่อประสานงานทั่วไป

3. ดำเนินการเกีียวกับการจัดทำแผนงานงบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  

>> กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน และงบประมาณด้านการปศุสัตว์ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์ในพื้นที่

2. จัดทำ ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

3. ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงาน งบประมาณ (กำกับ ดูแลงาน/โครงการตามพระราชดำริ และโครงการพิเศษ)

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

5. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบริการประชาชนในการให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปสุสัตว์

6. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการ งานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

7. จัดเตรียมความพร้อมให้เกษตรกร เพื่อรองรับผลกระทบทางสังคมและเศราฐกิจ

8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  

>> กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม การบำบัดโรคสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า และกฏหมายอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการจัดทำแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อนและการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการ แก่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์

  

>> กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ดำเนินตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารสัตว์ ยาสัตว์ อาหาร และกฏหมายอื่น ตามที่ได้รับมอบอำนาจ

2. ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์ และพัฒนาคุณภาพสินค้าปสุสัตว์ตรวจสอบ ติดตามรักษา มาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์แก่ศูนย์ปฏิบัติการปสุสัตว์

3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

  

>> กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนาวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ที่เหมาะสมที่จะนำไปปฏิบัติในพื้นที่

2. วิเคราะห์ศักยภาพทันที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ ระบบการตลาดปสุสัตว์ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์

3. กำหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทางการปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปสู่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์

4. ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.