Get Adobe Flash player

1 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ด้านการปฏิบัติการ

- งานสารบรรณ รับ - ส่งหนังสือ และบริการค้นหา

- ร่างหนังสือ พิมพ์หนังสือ การตรวจหนังสือ การเสนอหนังสือ/เอกสารราชการ

- จัดเก็บข้อมูล ทะเบียนเอกสาร/หนังสือทางราชการ

- จัดทำทะเบียนเอกสาร หลักฐานเกี่ยวกับบุคลากร เช่น ทะเบียนประวัติ ทะเบียนวันลา เครื่องราชย์ การเปลี่ยนชื่อ-สกุล

- ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย เลื่อนระดับ การออกจากราชการ และดำเนินการจ้างบุคลากร

- ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร เชื่อ สรุปผลการประเมิน เลื่อนเงินเดือน ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือน

- การร่างหรือการดำเนินการตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น วินัย นิติกรรม สัญญา อุทธรณ์ ร้องเรียน

2. ด้านพัสดุ

- จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดหา รายงานพัสดุครุภัณฑ์ประจำปี การขออนุมัติให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดหาพัสดุครุภัณฑ์

- จัดซื้อ/จัดหา พัสดุ ครุภัณฑ์ งานยานพาหนะ งานสถานที่

- ควบคุมการเบิกจ่าย การลงทะเบียนรับ - จ่าย พัสดุครุภัณฑ์ งานยานพาหนะสถานที่

- ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอาคารสถานที่ พัสดุและยานพาหนะ

3. ด้านการคลัง/งบประมาณ

- จัดทำบัญชี/ทะเบียนคุมการเบิก - จ่ายเงิน

- จัดทำแผนการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินต่างๆ หรือสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

- ขออนุมัติ/จ่ายเงินต่างๆ ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายหรือขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

- การเบิกจ่ายเงินปบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

- การจัดทำรายงานการเงิน

- ตรวจสอบใบสำคัญ

4. ด้านอำนวยการ/ประสานงานราชการ/บริการ

- อำนวยความสะดวก ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชน

- จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม

- รวบรวมข้อมูล สรุปความคิดเห็น และรายงานการปฏิบัติงานเพื่อจัดทำรายงานและแนะนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน

- บริการข้อมูล ตอบปัญหาหรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชา บุคคลหรือหน่วยงาน

5. ด้านการกำกับดูแล

- ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใจ้บังคับบัญชา

- ให้คำแนะนำแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา

6. ด้านแผนงาน

- ร่วมหรือจัดทำแผนงานหรือโครงการของหน่วยงาน เช่น ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และประมวลแผน/นโยบาย

7. ด้านประชาสัมพันธ์

- การประสานและสร้างความเข้าใจกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ

- จัดทำ/เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า หรือผลการดำเนินการของหน่วยงาน

- การสำรวจ รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของผู้รับบริการหรือประชาชน

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.