Get Adobe Flash player

3 

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. ศึกษา วิเคราะห์จัดทำแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/แผนงาน และงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับแผน ยุทธสาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศักยภาพการปศุสัตว์

๒. จัดทำ,ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ให้ครอบคลุมครบถ้วน ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง

๓. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการแผนงาน/งบประมาณ

๔. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานในพื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์

๕. ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามรถบริการประชาชน ในการให้คำปรึกษาแนะนำ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๖. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทำนโยบาย/โครงการ/แผนงาน ต่อไป

๗. การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้าระหว่างประเทศ (FTA) ให้กับเกษตรกรเพื่อลดการเสียเปรียบทางการค้า

๘. ดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.