Get Adobe Flash player

health jan10 โรคไข้หวัดนกเป็นโรคระบาดร้ายแรงในสัตว์ปีกทุกชนิด หาเกิดโรคนี้จำเป็นต้องเร่งทำลายสัตว์ปีกในพื้นที่เกิดโรคระบาดทั้งหมด แล้วทำความสะอาดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคและพักโรงเรือน เพื่อกำจัดแหล่งแพร่เชื้อโรคและหยุดการระบาดของโรคไปสู้สัตว์ปีกอื่นๆและมนุษย์โดยเร็วที่สุด เอกสารนี้ เป็นคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่เข้าปฎิบัติงานทำ

ายสัตว์ปีก

  

>> คู่มือการทำลายสัตว์ปีกสำหรับผู้ปฎิบัติงาน (ฉบับปรับปรุง)  รายละเอียด...

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.