Get Adobe Flash player

  

แบบรายงาน e - Oparation ประจำเดือน

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

  

> ขยายพันธุ์สัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ (ผสมเทียม) 30111

> เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม บำบัด และชันสูตรโรคสัตว์ 30211

> สร้างภูมิคุ้มกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30214

> บำบัดรักษาโรคสัตว์  30215

> ตรวจสอบ กำกับ ดูแลสถานพยาบาลสัตว์ 30216

> ป้องกัน แก้ไขและเตรียมความพร้อมโรคระบาดสัตว์ปีก 30221

> คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 30441

  

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 

> ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม  30311

 

> แก้ไขปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง  30312

 

> ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่าภายในประเทศ  30317 

> พัฒนาโรงฆ่าและสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  30318 

> ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์ (เนื้ออนามัย) 30319

 

> ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฮาลาล  30331 

> ตรวจสอบ พ.ร.บ. อาหารสัตว์  303110 

> เฝ้าระวังสารตกค้าง (Monitoring plan)   303113 

> แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 303115 

> ตรวจรับรองมาตรฐาน GMP โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ   303120

  

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

> พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ - กระบือ  30411

> ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ   30414

> พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์   30415

> โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกร  30417

> โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงสัตว์  30419

> ธนาคารโค - กระบื่อเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ   30422

> โครงการขยายผลโครงการหลวง   30432

> โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นยั่งยืน  30434

> พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  30461

> สายใยรักแห่งครอบครัว   304113

> โครงการคัดเลือกเกษตรกร   304116

> โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  3042155

 

 

 

 

  

 

พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
เลขที่ 72 ถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลระแหง อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
โทรศัพท์ 0-5551-1352 โทรสาร 0-5551-1352 E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.