58471

    17-19 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับศูนย์ผสมเทียมดำเนินงานกิจกรรมเหนี่ยวนำการเป็นสัดการถ่ายพยาธิภายใน/ภายนอก และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพ และการเลี้ยงสัตว์ให้กับของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

2 190618 0001

18 มิถุนายน 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็นพร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมี นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ตาก และด่านกักกันสัตว์ตาก เข้าร่วม รับฟังการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

11757

วันที่ 11 มิถุนายน 2562นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6   ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพและแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน(คทช.) "ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15187974

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานระบบ Biz Port al สำหรับเจ้าหน้าที่ Training Exercise ตามโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box)จัดโดย กพร. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย เชียงใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2572308

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 และ 17 (นายวีระชาติ เขื่อนรัตน์) ได้นัดประชุมหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่จังหวัดตาก6 เรื่อง ดังนี้ 

1.การบริหารจัดการน้ำ 

2.สารเคมีอันตราย 3 ชนิด

 3.นมโรงเรียน 

4.แปลงใหญ่ 

5.การใช้ที่ดิน 

6.การเยียวยาประมง

 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเสนอผลการปฏิบัติงาน และเสนอปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก