164146

  วันที่  25  ตุลาคม  2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก  ดำเนินการตรวจสถานพยาบาลสัตว์โรงพยาบาลสัตว์เมืองตาก  273/36  ถนนไทยชนะ  ตำบลเชียงเงิน  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก