27807

   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด สาธารณสุขอำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลตำบลแม่ตาว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลแม่ตาว กำนันตำบลแม่ตาว เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็น จากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลแม่สอด เบื้องต้นให้ทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้จุลินทรีย์ และการเติมอากาศ รวมทั้งให้ทำการขุดลอก ทำความสะอาดระบบบำบัดน้ำเสียของโรงฆ่าสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก