489634

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ได้ออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก) ของนางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก) ของนางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและการก่อสร้างให้ยึดตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ การปรับแก้ไขหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก