492464

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ตาก พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ในอำเภอแม่สอด อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า เพื่อตรวจสอบสถานที่นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก