707336

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เข้าตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ สุนัขส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนบ้าน ในพื้นที่หมู่ 3 ต.ทุ่งกระเซาะ อ.บ้านตาก จ.ตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกระเซาะ โดยเบื้องต้นได้ให้คำแนะนำในการลดเหตุรำคาญและประสานเจ้าของสัตว์เพื่อดำเนินการผ่าตัดทำหมัน เพื่อไม่ให้มีการเพิ่มจำนวนสุนัข และแจ้งให้เจ้าของงดการนำสัตว์จรจัดเข้ามาเลี้ยงเพิ่มในพื้นที่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15687703

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากได้ดำเนินการตามแผนโครงการMobile Lab เพื่อเข้าตรวจ กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง และ ตรวจสอบอาหารสัตว์ตาม พรบ.อาหารสัตว์ ณ ฟาร์มเอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลวังหิน อำเภอเมือง จังหวัดตาก ทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้

1.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารตกค้างกลุ่ม Nitrofurans และ กลุ่มTetracycline ผล คือ ไม่พบสารตกค้างดังกล่าวฯ

2.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจวัดความชื้น ผล คือ ค่าความชื้นไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

3.สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารสำเร็จรูปไก่เนื้อ ณ เอราวัณฟาร์ม และโกมลฟาร์ม เพื่อตรวจหาอะฟาทอกซิน ผล คือ ไม่พบอะฟาทอกซิน

4.สุ่มเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร เพื่อตรวจหาสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 4 ฟาร์ม ได้แก่ ชาลฟาร์ม อุไรฟาร์ม ถุงเงินฟาร์ม และนิกรฟาร์ม ณ โรงฆ่าเทศบาลเมืองตาก และโรงฆ่า เอส เค อินเตอฟู๊ด จำกัด รวมทั้งสิ้น 12 ตัวอย่าง ผลเป็นลบ ทั้ง12 ตัวอย่าง และในวันเดียวกันนี้ได้ทำการตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ จำนวน 2 ฟาร์ม คือ 1.โกมลฟาร์ม 2.ทองย้อยฟาร์ม ผลการตรวจติดตามยังคงสภาพการรับรองมาตรฐานฟาร์มต่อไป

 

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

51235

วันนี้ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตาก ได้นัดหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดตาก และเทศบาลตำบลบ้านตาก เข้าตรวจสอบทรัพย์สินภายใต้โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและการปลูกพื้ชอาหารสัตว์(โรงฆ่าโค งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ)เพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนกับกรมธนารักษ์ เพื่อส่งมอบให้กับท้องถิ่นเพื่อการจัดหาประโยชน์ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

51347

วันนี้ 18 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เข้าตรวจประเมินฟาร์ม เพื่อการขอรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกรรายใหม่ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม ดังนี้

1.พยนต์ฟาร์ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

2.ชนะฟาร์ม ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

103322

วันนี้ 16-17 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น .นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทอสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้คุณมุจลินท์ สุวรรณโนภาส เจ้าหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เข้าร่วมตรวจแหล่งกำเนิดมลพิษ กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 3 วันที่ 16/3/36 (1) ฟาร์มสุกร นายตรีเนตร กานมเขียว ม.4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก สุกร 1,000 ตัว 2 โรงเรือน บ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ ขนาด 448 ลบ.ม. พบมีการระบายน้ำทิ้ง 1 จุดบริเวณด้านโรงเรือน 2 (ฝั่งลำห้วยโป่ง) จนท.สิ่งแวดล้อม ภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบ่อผึ่งสุดท้ายก่อนระบายออกลำห้วยโป่ง 1 ตัวอย่าง และให้คำแนะนำในการซ่อมแซมบำรุงบ่อบำบัดน้ำเสียไม่ให้ปล่อยน้ำเสียสู่สาธารณะ (2)ฟาร์มสุกร นายตรีเนตร กานมเขียว ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สุกร 600 ตัว บ่อบำบัดน้ำเสียระบบบ่อผึ่ง 3 บ่อ ขนาด 1,800 ลบ.ม. ไม่พบการระบายน้ำทิ้งสู่สิ่งแวดล้อม และวันที่ 17/3/63 (1) ฟาร์มสุกรนายเอี่ยม ต๊ะวงษ์ ม.4 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด สุกร 500 ตัว บ่อบำบัดระบบบ่อผึ่ง 1 บ่อ 202 ลบ.ม. พบการระบายน้ำทิ้ง 1 จุด บริเวณด้านหลังฟาร์มสู่บำห้วยโป่ง จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งบริเวณบ่อผึ่งสุดท้ายระบายออกสู่สาธารณะ 1 ตัวอย่าง (2) ฟาร์มสุกร นางสาวกิตติกานต์ เขื่อนเป๊ก เลขที่ 12 ม.7 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด 3 โรงเรือน บ่อบำบัดระบบบ่อผึ่ง 2 บ่อ ขนาด 14,550 ลบ.ม. พบการระบายน้ำทิ้งระบายน้ำทิ้งจำนวน 2 จุด ด้านหลังโรงเรือน 1, 2 และ ด้านโรงเรือน 3 จนท.สิ่งแวดล้อมภาค 3 ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งจำนวน 2 ตัวอย่าง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก