timeline 20191127 162154

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2563 รวมทั้งการพิจาณาการยกระดับฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์สู่ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการหลวง และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-O รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและการประเมินผลให้เป็นไปตามกำหนดและทิศทางเดียวกันต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   271162 0021

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม, ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จงหวัดตาก ยังมีข้อบกพร่องด้านองค์ประกอบฟาร์ม และการจัดการฟาร์มที่ต้องปรับปรุงเพื่อผลักดันเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ (GAP) ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

622203

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ร่วมกับปศุสัตว์เขต6 และเจ้าหน้าที่สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ออกพบเกษตรกรในพื้นที่แจ้งการพบโรคปากเท้าเปื่อยในพื้นที่ ต.โป่งแดง ต.ตลุกกลางทุ่ง ต.วังประจบ พร้อมมอบปูนขาวและแนะนำการดูแลสุขภาพวัวที่เลี้ยงให้ปลอดภัยและไม่เป็นโรค


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 11010103

25-27พฤศจิกายน  2562 นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังวัดตากเข้าร่วมประชุมเพิ่มประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค เรื่องการขับเคลื่อนงานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

127612

วันที่  21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.00 น. นายตะวัน พรมศิลา นายสัตวแแพทย์ชำนาญการ กลุ่มสุขภาพสัตว์และนางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 โดยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญในระดับพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ.


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก