86850

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง ออกหน่วยบริการสุขภาพสัตว์เคลื่อนที่ภายในงานจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านไม้กะพง ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ดำเนินการแจกเวชภัณฑ์ยาสัตว์ ให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1542175717765

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 จัดการประชุมการนิเทศและติดตามภารกิจด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ ร่วมระหว่างกรมปศุสัตว์ กรมควบคุมโรค และเทศบาลตำบลแม่ตาว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อวางแนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขแบบบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2562 (แม่ตาวโมเดล) โดยมีผู้แทนจากกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
1.นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ประธาน 
2.นายพนธ์สมิธ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดตาก
3.นายสุขาติ บุญมาก ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด
4.นายนฤพล พร้อมขุนทด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ภาคเหนือตอนล่าง
5.นายสัตวแพทย์เชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
6.สัตวแพทย์หญิงนพวรรณ บัวมีธูป นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และบำบัดโรคสัตว์
 
มีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมดังนี้
1.นางสาวพรสุรางค์ ราชภักดี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญพิเศษ
2.นายภูดิศศักดิ์ ท่อศิริโภควัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3.นางสาวกาญจนา มากะนัตถ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 และนายสมาน สุยะตุ่น นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่ตาว เข้าร่วมการประชุมและเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดประชุมในครั้งนี้

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

0005

วันที่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดย ปศุสัตว์จังหวัดตากพร้อมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์และกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการปฏิบัติงานโครงการที่สำคัญของการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาลและงานที่ได้รับมอบหมาย ประจำปีงบประมาณ 2562 หน้าห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 30851113

วันที่ 8 พ.ย.61 เวลา 06.30 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก หน่วยทหารผู้แทนหน่วย มทบ.310ปลัดอำเภอเมืองตากชุดสืบสวน สภ.เมืองตาก และเทศกิจเทศบาลเมืองตาก ได้ออกตรวจตลาดสดเทศบาล 3 และตลาดสดวังหิน ทำการตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อโค จำนวน 5 ร้าน ไม่พบการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติควมคุมการสัตว์เพื่อการจำหน่าย พ.ศ.2559 และพระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และได้ให้คำแนะนำการสร้างความปลอดภัยด้านอาหาร อันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่สะอาดถูกสุขอนามัย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

59372

   วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา อบรมเกษตรกรโครงการการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสำหรับสินค้าสำคัญ(zoning กระบือ) ต.ยกกระบัตร อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก