S 34488365

    23 มกราคม 2562 ชุดเฉพาะกิจกลุ่มด่านกักกันสัตว์ที่ 6 ,ปศุสัตว์เขต 6 ,ปศุสัตว์จังหวัดตาก, ปศุสัตวอำเภอเมืองตาก ปฏิบัติงานตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ประกอบการร้านจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตลาดนัดวังหิน อำเภอเมืองตาก อำเภอบ้านตาก อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากพบผู้กระทำความผิด พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 / พรบ. ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559

1.จับกุมผู้ฆ่าสุกรเถื่อน จำนวน   2 ราย

2.จับกุมผู้ฆ่าโคเถื่อน จำนวน 1 ราย  

3.ผู้ประกอบการจำหน่ายสุกรไม่มีใบอนุญาตทำการค้าซากสัตว์ 2 ราย ได้ทำการเปรียบเทียบปรับ

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

251928

วันที่ 23 มกราคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายชฏธรณ์ สอนเจริญ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภออุ้มผาง เข้าร่วมประชุมกับนายอำเภออุ้มผาง หัวหน้าส่วนราชการ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานทหาร เพื่อเตรียมรับการตรวจเยี่ยมของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ณ ที่ทำการโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ หมู่ที่ 12  ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 1127076

  17 มกราคม 2562 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมทีมงานลงพื้นที่ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก สอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า ประชุมผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมบูรณาการการควบคุม ป้องกัน กำจัดโคพิษสุนัขบ้าให้สงบโดยเร็ว เร่งรัดการสำรวจประชากรสุนัขและแมว อบรมทีมอาสาปศุสัตว์ อสม. ผู้นำชุมชนรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2562 ตำบลอุ้มผาง แม่ละมุ้ง แม่จัน แม่กลอง หนองหลวงและโมโกร รวม 6 ตำบล จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว จำนวน 7,500ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 34275402

   17 มกราคม 2562 คณะกรรมการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด ได้ออกตรวจติดตาม กำกับดูแล การจัดซื้อจัดจ้าง และคุณภาพนม โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน จำนวน 2 อำเภอ ดังนี้

1.โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด 

2.โรงเรียนบ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง อำเภอแม่ระมาด    

 โดยคณะกรรมการได้ติดตามการบริหารจัดการว่าเป็นไปตาม ประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2561 หรือไม่ ยังพบการบริหารจัดการไม่เป็นไปตามประกาศฯ บางส่วน คณะกรรมการได้ให้การแนะนำกับทางโรงเรียนและส่วนที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมด้วย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   32448

16 มกราคม 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมทีมงานออกพื้นที่ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง   บ้านหมู่ 6 ต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีปศุสัตว์อำเภอแม่สอดรายงานความก้าวหน้าและนายเชษฐา แก้วทันคำ เจ้าของศูนย์ฯบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก