S 12853603

  วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ประกอบด้วย                                                           

1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

2.ท้องถิ่นจังหวัดตาก                                                       

3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก                                             

4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก                                       

5.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก                                                   

6.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพิ้นที่                               

7.ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก                                                 

8.ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดุลย์ ตันฟุ้น                           

 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายอดุลย์ ตันฟุ้น ได้ดำเนินการก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   S 12853603

  วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ประกอบด้วย                                                           

1.ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก 

2.ท้องถิ่นจังหวัดตาก                                                       

3.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก                                             

4.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก                                       

5.อุตสาหกรรมจังหวัดตาก                                                   

6.ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพิ้นที่                               

7.ผู้แทนหอการค้าจังหวัดตาก                                                 

8.ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายดุลย์ ตันฟุ้น                           

 สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ ของนายอดุลย์ ตันฟุ้น ได้ดำเนินการก่อสร้างตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

90526

วันที่ 14 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก ติดตามลูกเกิดโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ อ.บ้านตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1953

วันที่ 14 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ และท่าสองยาง ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว เพื่อควบคุมประชากร และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปยอด สุนัขเพศผู้ 6 ตัว เพศเมีย 2 ตัว แมว เพศผู้ 9 ตัว เพศเมีย 19 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1730

วันที่ 13 มกราคม 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ และท่าสองยาง ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข/แมว เพื่อควบคุมประชากร และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก