65035

วันที่ 5 พ.ย. 2563 เวลา 9.00 น. นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานเข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ ปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวรานนท์ ยิ้มมงคล และนายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานที่พื้นที่รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯ 554พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 จำนวน 6 ที่หมาย ได้แก่ 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเลตองคุ 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนแม่จันทะ 3.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (บ้านหม่องกั้วะ) ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง 4. ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโต๊ะ 5.ศูนย์การเรียนรู้ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านทีวะเบยทะ ตำบลแม่ตื่น อำเภอตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด และ6.โรงพยาบาลแม่สอด อำเภอแม่สอด รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จฯปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตากใน ปี 2562ณ ห้องประชุมสายประทีป ศาลากลางจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

345431

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมทีลอซู ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 17440816

29 ตุลาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจประเมินคัดเลือกระดับเขต เกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี้ยงสัตว์) ของนายพงษ์ศิริ นนทะชัย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคบ้านแม่ระวาน หมู่ที่ 5 ตำบลยกกระบัตร และกลุ่มเกษตรกรดีเด่น กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มพัฒนาโคเนื้อ หมู่ที่ 2 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 557614

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสมชัย     กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบหมายให้ปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยนายจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตามที่นายเดช วงอำนาจ อยู่บ้านเลขที่ 204/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากได้ยื่นแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบ ฆจส.1) การพิจารณาครั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ผู้ประกอบการปรับปรุงแผนประกอบกิจการฆ่าสัตว์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง แบบแปลนโรงฆ่าสัตว์ ให้สมบูรณ์ครบถ้วนและถูกต้องตามภารกิจที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านต่างๆ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

105555

วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่ม(สัตวแพทย์อาวุโส) กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นผู้แทน "รับมอบโค" (เพศเมีย) จำนวน 20 ตัว จากบริษัทพิพัฒน์กร จำกัด (สาขาตาก) เพื่อมอบให้อาสาปศุสัตว์ จำนวน 4 รายๆละ 5 ตัว ยืมเลี้ยงเพื่อการผลิต โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพอาสาปศุสัตว์ ระยะที่2 ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ บริษัทพิพัฒน์กร จำกัด ต.วังประจบ อ.เมืองตาก จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก