113631

  วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2561  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ประเภท Modern trade ทำการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดของห้างแมคโคร และเบทาโกรชอป อ.เภอแม่สอด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก