S 65716232

  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์ OK) ประเภท Modern trade ทำการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายไข่สดของเบทาโกรชอป อ.เมืองจ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก