S 22339726

   วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ตามกฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ในพื้ที่อำเภอเมือง และอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก 


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช