S 36757666

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก จัดอบรมเกษตรกรและมอบปัจจัยการผลิต ตามโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบบรูณาการ กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง ซึ่งเป็นโครงการจากงบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดตาก มีเกษตรเข้ารับการอบรม 30รายของอำเภอเมือง,วังเจ้าและบ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช