254992

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จัดประชุม ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ตาก อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว ซึ่งจะดำเนินการในระหว่างวันที่ 25-29 มิ.ย61 ในพื้นที่อำเภอเมือง,อำเภอแม่สอด,อำเภอแม่ระมาด และอำเภอพบพระ จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายทำหมันสุนัขแมว 1,200ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก