68129

   วันที่ 8 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาดมอบไก่ไข่พระราชทานร่วมกับสนงปศข.6  โรงเรียนตชต.บ้านจาตุรจินดาและโรงเรียนตชด.บ้านห้วยสลุง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก