S 2973728

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2561 โรงฆ่าโค-กระบือ เทศบาลบ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก