174189

วันที่ 18 มิถุนายน 61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาทักษะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่กาษาและใกล้เคียงจำนวน 16 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก