S 26452015

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ อปท.ในพื้นที่เขตอำเภอเมือง จังหวัดตาก และหน่วยปฏิบัติการควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซากโดยกรมปศุสัตว์ร่วมกับมูลนิธิสัตวแพทย์ ภายใต้โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ดำเนินการ ณ ศูนย์เรียนรู้กระทงสาย ต.ระแหง อ.เมือง จ.ตากมีเจ้าของสุนัข แมว นำมารับบริการ ดังนี้

1.ทำหมันสุนัข แมว จำนวน 376 ตัว(สุนัข 206 ตัว แมว 166 ตัว)

2.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 320 ตัว (สุนัข 167 ตัว แมว 153 ตัว)

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก