S 5390424

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กองสารวัตรและกักกัน ,สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ,สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก,สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด และอำเภอเมือง จังหวัดตาก  ในการนี้ นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ทำหมันสุนัขและแมว ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2561 ซึ่งจังหวัดตากมีเป้าหมายในอำเภอเมืองจำนวน 600 ตัว อำเภอแม่สอดจำนวน 600 ตัว และอำเภอแม่ระมาดจำนวน 200 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก