S 38182945

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุุณภาพสินค้าปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และฝ่ายกิจการฮาลาลจังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามมาตรฐานฮาลาลด้านปศุสัตว์ ณ โรงเชือดไก่นางสาวซากินา อิสลาม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก