S 40665187

  วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 กลุ่มมาตรฐานสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม คือ 1.รักษิตฟาร์ม 174 ม.8 ต.แม่ท้อ 2.สุพัฒน์ฟาร์ม 34/2 ม.3 ต.น้ำรึมโดยมีเกณฑ์การพิจารณาการจัดการสิ่งแวดล้อม 10 ด้าน คะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนี้

1.การจัดการนำ้เสียภายในฟาร์ม

2.การจัดการเรื่องกลิ่นเหม็น 

3.การประหยัดทรัพยากรและพลังงาน

4.การจัดการซาก

5.การจัดการแมลงวันและยุง

6.การจัดการขยะภายในฟาร์ม

7.การใช้ประโยชน์จากน้ำเสียฟาร์มสุกร

8.มีระบบแยกน้ำฝนจากน้ำเสีย

9.ไม่มีเรื่องราวร้องเรียน

10.การจัดการทัศนียภาพของฟาร์ม

* สรุปผลการตรวจประเมินทั้ง 2 ฟาร์ม ได้คะแนน อยู่ระหว่าง 80-89 อยู่ระดับ 4 ดาว

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก