timeline 20190718 161349

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 นาย อัชวัน โกมลเสวิน ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เข้า ประสานกับเกษตกร/กลุ่มสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตากเพื่อเตรียมความพร้อมในการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงิน ในโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 ซึ่งมีกำหนดชำระคืน งวดที่ 1 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562. ณ สหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก