S 49061892

วันนี้ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด เทศบาลนครแม่สอด และผู้ประกอบการโรงฆ่าโค ประชุมชี้แจงกฎหมายตาม พ .ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย พ.ศ.2559 ที่ออกมาให้ดำเนินการในปัจจุบัน และเตรียมความพร้อมการขอมาตรฐานฮาลาลให้กับการประกอบกิจการฆ่าสัตว์


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช