S 19972106

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ และปลูกต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ร่วมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ สถานีพัฒนาที่ดินตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก