33329

 วันที่ 15 สิงหาคม 2562นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสตัว์จังหวัดตากมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต6 โดยนายกิตติพงษ์ อุดมเศรษฐ์ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ ติดตาม ให้คำแนะนำเกษตรกร ตามโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเนินมะคึก หมู่ที่7 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก