S 7258262

   วันนี้ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวิริยะ ช่วยบำรุง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ท่านประพัตร โพธสุธน) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด และด่านกักกันสัตว์ตาก ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก หาข้อมูลและแหล่งโคต้นน้ำ เพื่อสนับสนุนโครงการโคขุนสร้างรายได้ โดยมีเป้าหมายโคเนื้อ 1 ล้านตัว เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2 แสนรายๆละ 5 ตัว ที้งนี้ยังได้ศึกหาแหล่งข้อมูลผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงแพะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีรายได้ในระยะสั้น เช่น นำมาเลี้ยงขุนภายใน 45 วัน


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช