239345

   26 กันยายน 2562 นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาสุขภพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมกับ ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด ปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ปศุสัตว์อำเภอพบพระ และปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ร่วมจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2562 (World Rabies Day 2019) "ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สดเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดศรีบุญเรือง ต.แม่ระมา อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัด ทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัข-แมว ให้ความรู้ประชาชน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตลอดจนเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ด้านป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติป้องกัน โดยการบริการในครั้งนี้มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันเป็นจำนวนมาก

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก