S 9445391

วันที่ 28 ุตุลาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ออกตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ เพื่อการขอรับรองรายใหม่ ของนายภัคพงศ์ คำปลอด  เลขที่ 110 ม.1 ต.น้ำรึม อ.เมือง จ.ตาก ผลการตรวจประเมินมีข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุงเพียงเล็กน้อยที่จะต้องดำเนินการให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก