29 30 62 191029 0001

วันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00 น.นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ตัวแทนหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และนางสาวเสาวลักษณ์ ไชยชาติ นักจัดการงานทั่วไปตัวแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ประจำ ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมฝ.301 อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อรับฟังสรุปแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีนายอำพันธ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช