36838

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วย นายจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางอรุณรัตน์ อินนะไชย ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นางสาวอัจจิมา ณ น่าน รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ร่วมงานในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง วางพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงออกถึงการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ใน รัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชทานฝนหลวงแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีดังกล่าว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก