127612

วันที่  21 พฤศจิกายน 2562   เวลา 09.00 น. นายตะวัน พรมศิลา นายสัตวแแพทย์ชำนาญการ กลุ่มสุขภาพสัตว์และนางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2562 โดยผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก อ.เมือง จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ การดำเนินงานขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญในระดับพื้นที่ และแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคข้อจำกัดในการดำเนินงานตามแผนตรวจราชการ.


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช