271162 0021

  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก  ออกตรวจประเมินฟาร์มสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ในพื้นที่ตำบลน้ำรึม, ตำบลหนองบัวใต้ และตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จงหวัดตาก ยังมีข้อบกพร่องด้านองค์ประกอบฟาร์ม และการจัดการฟาร์มที่ต้องปรับปรุงเพื่อผลักดันเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม เลี้ยงสัตว์ (GAP) ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก