timeline 20191127 162154

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30-16.30 น. นางสาวอัจจิมา ณ น่าน เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงานและเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการหลวง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 5 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 และแผนการดำเนินงาน ปี งบประมาณ 2563 รวมทั้งการพิจาณาการยกระดับฟาร์มสาธิตการเลี้ยงสัตว์สู่ศูนย์เรียนรู้โครงการหลวง ด้านปศุสัตว์ การควบคุมป้องกันโรค การจัดการสิ่งแวดล้อม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลผลิตจากโครงการหลวง และการรายงานผลการดำเนินงานในระบบ e-O รวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนและการประเมินผลให้เป็นไปตามกำหนดและทิศทางเดียวกันต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช