68783

วันนี้ 5-6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสัตวแพทย์ธรรมนูญทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายสัตวแพทยจำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์อำเภอท่าสองยาง ปศุสัตว์อำเภอแม่ระมาด อำเภอแม่สอด และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่ ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 1/2563 ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 ในพื้นที่ 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 6 แห่ง และได้ทำการตรวจต่ออายุ/ตรวจติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และสถานที่จำหน่ายไข่สด(ปศุสัตว์ OK) ประเภท modern trade หรือ shop จำนวน 6 แห่ง


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช