484107

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมจำนวน 1 ฟาร์ม ดังนี้ 

1. เอ็นพีฟาร์ม 42/4 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก