500949

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2563 จำนวน 6 แห่ง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. โรงฆ่าสุกรเทศบาลเมืองแม่สอด เลขที่ 49/9 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. โรงฆ่าสัตว์โค-กระบือเทศบาลเมืองแม่สอด เลขที่ 49/9 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3. โรงฆ่าสัตว์ปีกเทศบาลเมืองแม่สอด เลขที่ 49/9 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4. โรงฆ่าสัตว์ปีกซากินา อิสลาม เลขที่ 34/97 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

5. โรงฆ่าสัตว์ไก่สดอารีวรรณ เลขที่ 278 หมู่ 5 ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

6. โรงฆ่าสัตว์คุณสมโชค แก่นจันทร์ เลขที่ 999 หมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทั้งนี้เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช