S 47128587

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าตรวจราชการตามแผนแนวทางการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดตาก หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ตาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ เพื่อติดตามเร่งรัดการปฏิบัติงาน และการบริหารราชการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สัมฤทธิ์ผล และมีการประสานด้านการปฏิบัติงานของส่วนราชการในเขตตรวจราชการอย่างบูรณาการ สามารถผลักดันให้การปฏิบัติงานโครงการต่างๆ สำเร็จตามมุ่งหมาย และเพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และเข้าตรวจเยี่ยมกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสาน หมู่ที่ 1 บ้านหนองชะลาบ ตำบลตากตก อำเภอบ้าตาก จังหวัดตาก ในโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช