507164

    วันที่ 4 สิงหาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต โดยมีนายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากซึ่งตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 ใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ถูกกำหนดให้มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่พระราชบัญญัติฯมีผลบังคับใช้ ซึ่งจะหมดอายุในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 โดยใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 เป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุ และมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์สำหรับการต่อใบอนุญาต โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมฯจำนวน 18 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช