24954

วันที่ 3 สิงหาคม 2563  นายนิตย์ สุเต็ม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้นำเกษตรกรกลุ่มเครือข่ายโคเนื้อตาก  ในโครงการฝึกอบรมสัมมนาเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ รองรับ FTA หลักสูตร “การเลี้ยงโคก่อนขุนและโคขุน"  มีกลุ่มเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมสัมมนา จำนวน 50 คน ศึกษาดูงานการเลี้ยงโคขุน และการดำเนินงานของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช