124183

วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้

1.มนูฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม - หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

2. มนูฟาร์ม 2 ที่ตั้งฟาร์ม - หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

3. ศิลาฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม - หมูที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

4. กลมฟาร์ม ที่ตั้งฟาร์ม 15/3 หมูที่ 3 ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของ หจก.เสริมกสิกิจ เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป

 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก


เพิ่มคอมเมนต์ใหม่

รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช