289120

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ประจำปี 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด อ.แม่ระมาด จ.ตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 68 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 78 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

492464

วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมกำหนดแผนปฏิบัติงานติดตามตรวจสอบการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร ร่วมกับกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมด่านกักกันสัตว์ตาก พร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่ในอำเภอแม่สอด อำเภอเมืองตาก และอำเภอวังเจ้า เพื่อตรวจสอบสถานที่นำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเก็บตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 16007235

วันที่ 23มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ร่วมกับส่วนสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ออกให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้สุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก มีประชาชนนำสุนัขและแมวมาผ่าตัดทำหมัน ทั้งหมด 96 ตัว (สุนัขเพศผู้ 20 ตัว สุนัขเพศเมีย 34 ตัว แมว เพศผู้ 12 เพศเมีย 30 ตัว) และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 96 ตัว


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

489634

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก และคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดตาก ได้ออกตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก) ของนางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข เลขที่ 188 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สรุปความเห็นของคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (สัตว์ปีก) ของนางสาวกิ่งกาญจน์ วารินสุข ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและการก่อสร้างให้ยึดตามแบบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ การปรับแก้ไขหากดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะกรรมการฯ ทราบต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

484107

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์ธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เข้าตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ (ต่ออายุ) ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก รวมจำนวน 1 ฟาร์ม ดังนี้ 

1. เอ็นพีฟาร์ม 42/4 หมู่ที่ 5 ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

โดยมีผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมของบริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับการตรวจในครั้งนี้ ผลการตรวจประเมินยังพบข้อบกพร่องภายในฟาร์มที่ต้องแก้ไข และได้แจ้งให้ผู้ประกอบการดำเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนดเมื่อแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้แจ้งคณะผู้ตรวจฯ ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก