8

4 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์ มัธโนทัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ         


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

23446

วันนี้ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับอำเภอสามเงา ท้องถิ่นอำเภอสามเงา และปศุสัตว์อำเภอสามเงา ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรผู้เลี้ยงสุกรและพ่อค้าเขียงหมูรายย่อย ที่ผู้เลี้ยงหมูแจ้งว่าประสบปัญหาเลี้ยงหมูแล้วขายไม่ได้เนื่องจาก พ่อค้าเขียงหมูถูกจับดำเนินคดีทำให้ไม่มีคนชื้อหมูไปเชือด ท่านปศุสัตว์จังหวัดได้แนะนำข้อกฎหมาย ระเบียบการปฎิบัติและแนวทางการปฎิบัติที่ถูกต้องและสามารถดำเนินการต่อไปได้ให้กับผู้ประกอบการ         


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

cdfa9b04d688fe4aedc618b57c6d9249d 17401748 190628 0008

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 นายอัชวัน  โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก  ได้มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต6  ติดตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ พื้นที่ตำบลวังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

 23302

28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น.นายสัตวแพทย์อัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัดตาก มอบหมายให้นายสัตวแพทย์จำรัส เข่งวา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก เทศบาลเมืองตาก เทศบาลตำบลไม้งาม และ อบต.ป่ามะม่วง ได้ออกตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกภายในประเทศ ครั้งที่ 2/2562 ที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จำนวน 3 แห่งให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ.2555 และตาม พ.ร.บ.ควมคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 พบข้อบกพร่องบ้างแต่ไม่ส่งผลกระทบกับกระบวนการฆ่าสัตว์ และได้แนะนำให้ปรับปรุงแก้ไขให้ใช้งานได้ตามเกณฑ์ต่อไป  


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

23167

วันนี้  26 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น.ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ด่านกักกันสัตว์ตาก และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก ได้เข้าดำตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ในตลาดนัดบ้านโป่งแดง  อำเภอเมืองตากจังหวัดตาก จำนวน 4 ราย ไม่พบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 และได้แนะนำให้ผู้ประกอบการให้ดูแลด้านสุขอนามัยของการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค 


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก