25151

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพบพระ ออกตรวจประเมินให้การรับรองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอพบพระ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

   S 28377105

   วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด ออกตรวจประเมินให้การรับรองกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ในพื้นที่อำเภอแม่สอด อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก และติดตามตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล รวมทั้งให้การประชาสัมพันธ์สถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล ที่ห้างแมคโคร สาขาอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

45622

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามเงา, ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตากตาก และ ธกส.ตาก  ร่วมติดตามเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีพื้นที่ ต.วังหมัน ต.สามเงา  อ.สามเงา จ.ตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 15491078

วันที่ 27 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการด้านปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องแปลงใหญ่ให้กับสมาชิกสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตากจำกัด ณ สำนักงานสหกรณ์ขุนโคจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

89897

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6  ติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 อำเภอโป่งแดง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก