129567

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจประเมินรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อรายใหม่ จำนวน 1 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 38338588

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ สนับสนุนอาหารไก่พันธุ์ไข่ ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กฯ ณ จุดจ่าย พท.ร้อย ตชด.344


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

21012

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 และคณะ เดินทางมาตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 ฯ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังความคิดเห็น พร้อมทั้งให้คำแนะนำชี้แจงแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดตาก ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์สัตว์ตาก และ ด่านกักกันสัตว์ตาก เข้าร่วม รับฟังการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

73771

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 จังหวัดตาก โดยนางสาววราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 อาทิเช่น โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่, โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ,Smart Farmer ,Zoning by Agri-map , การพัฒนาสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP ,โครงการเกษตรอินทรีย์ ,โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ,โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน,โครงการธนาคารสินค้าเกษตร ,โครงการแผนการผลิตและการตลาดครบวงจร ,โครงการการใช้ยางของภาครัฐ ในการนี้ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 ในฐานะผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 17 ได้เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 9642005

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อม สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังเจ้าอบรมเกษตรกรตามโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยังยืน จังหวัดตาก ณ ศูนย์ ศพก.อ.วังเจ้า ต.ประดาง  "หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ปีก"


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...