S 3440653

วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดย เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกคุณวิมลพรรณ แก้วทันคำ อำเภอเมือง จังหวัดตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

32227

วันที่ 21 มิถุนายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมเป็นวิทยากรการเลี้ยงไก่ไข่แบบลดต้นทุน ณ ศูนย์กระจายพันธุ์สัตว์ มูลนิธิชัยพัฒนา อ.บ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

1663

วันที่19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอดจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อำเภอแม่สอดรุ่นที่ 2 ณ ศพก.อำเภอแม่สอด โดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลมหาวันและใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวน 14 ราย พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

266612

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มสุขภาพสัตว์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเทียมโคเนื้อ (อาสาผสมเทียม) ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2561


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

110547

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าโคในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อชี้แจงกระบวนการนำโคเข้าฆ่าที่โรงฆ่าโค-กระบือเทศบาลแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

เนื้อหาอื่นๆ...