110547

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สอด ประชุมผู้ประกอบการโรงฆ่าโคในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อชี้แจงกระบวนการนำโคเข้าฆ่าที่โรงฆ่าโค-กระบือเทศบาลแม่สอด


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 26272031

วันนี้ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ก ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองตาก บริษัทเบทาโกร และบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาตาก ได้ออกตรวจประเมินฟาร์มที่เข้าร่วมโครงการปลอดและฟาร์มลดการใช้ยาปฏิชีวะนะ ดังนี้

1.โครงการ การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์

2.โครงการ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มปศุสัตว์ และได้ทำการเก็บตัวอย่างอาหาร และน้ำกิน ของฟาร์มสุกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดตาก จำนวน 2 ฟาร์ม เพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ที่ ศวพ และ สตส.ต่อไป


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

265801

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โครงการเจาะเลือด ที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เพื่อตรวจหาโรค brucellosis และพารา รวมถึงทั้ง ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

174189

วันที่ 18 มิถุนายน 61 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอแม่สอด จัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาทักษะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่กาษาและใกล้เคียงจำนวน 16 ราย


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

S 2973728

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอบ้านตาก เข้าตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ รอบที่ 2/2561 โรงฆ่าโค-กระบือ เทศบาลบ้านตาก


ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก